Autoryzowany sklep stacjonarny i internetowy

kliknij by kupić

Jako autoryzowany przedstawiciel wielu uznanych marek światowych  oferujemy maszyny budowlane, maszyny ogrodowe, sprzęt i osprzęt budowlany, elektronarzędzia oraz akcesoria.

Wynajem

Najczęściej wynajmowane profesjonalne maszyny oraz narzędzia

Postanowienia ogólne

 1. Warunki Najmu określają ogólne warunki najmu sprzętu budowlanego, ogrodniczego, maszyn budowlanych oraz podnośników przez firmę PPHU MAGOR oraz FHU MAGOR Rent na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów, zwanych dalej Najemcą.
 2. Najemca oświadcza,że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy zgodnie z zasadami reprezentacji bezpośrednio ze skutkiem dla swoich mocodawców oraz potwierdzają,że w przypadku wadliwości lub nieskuteczności tego oświadczenia wobec strony przejmują na siebie osobistą odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jako zobowiązania własne.
 3. Wydanie sprzętu następuje w siedzibie firmy lub w miejscu wskazanym przez Najemcę, określonym w Umowie Najmu.
 4. Najem wygasa z chwilą zwrotu Przedmiotu Najmu do siedziby firmy Wynajmującego lub odebrania go ze wskazanego miejsca przez Najemcę.
 5. Wynajmujący może świadczyć na rzecz Najemcy usługi transportowe, rozładunek, załadunek oraz inne usługi związane z Przedmiotem Najmu na warunkach ustalanych indywidualnie z Najemcą.
 6. Minimalny czas najmu wynosi 1 dobę – 24 godz. i jest to minimalny okres najmu.
 7. Dobowy limit pracy Przedmiotu Najmu wynosi 8 MTG (motogodzin), chyba że Strony ustaliły inaczej.

Obowiązki Stron

 1. Wynajmujący oświadcza,że Przedmiot Najmu jest sprawny,czysty oraz wyposażony w paliwo.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazywania danych technicznych, instrukcji obsługi Przedmiotu Najmu na żądanie Najemcy
 3. Najemca oświadcza,że Przedmiot Najmu będzie używany z należytą starannością zgodnie z jego technicznym przeznaczeniem oraz przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane przez prawo kwalifikacje oraz uprawnienia do jego obsługi.
 4. Najemca oświadcza,że zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania Przedmiotu Najmu, w tym do codziennej kontroli i obsługi w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, w szczególności sprawdzania i w razie potrzeby uzupełniania poziomu oleju w silnikach (dotyczy silników spalinowych)  i innych płynów  oraz filtrów powietrza (dotyczy sprzętu posiadającego filtr).
 5. Najemca nie może, bez pisemnej zgody wynajmującego dokonywać żadnych samodzielnych napraw czy modyfikacji Przedmiotu Najmu.
 6. W przypadku wadliwego działania przedmiotu Najmu,Najemca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu i niekorzystanie z Przedmiotu Najmu do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wynajmującego. Czynsz najmu nie jest naliczany tylko za zgłoszoną i uznaną przez Wynajmującego przerwę w pracy spowodowaną jego awarią.
 7. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu, Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie.W przypadku usterki , zniszczenia sprzętu ,Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego, a także Policji w przypadku jego kradzieży lub dewastacji.W przypadku nieoczekiwanych okoliczności jak wypadek drogowy czy pożar, Najemca ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz odpowiednie służby ( policja, straż pożarna itp ).
 8. W przypadku zaginięcia, utraty lub zniszczenia Przedmiotu Najmu , Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wartość Przedmiotu Najmu wskazanej w niniejszej umowie w terminie 14 dni od powstania powyższych okoliczności.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego nieprawidłowego stanu Przedmiotu Najmu , wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztem naprawy. Najemca zobowiązany jest uregulować koszt naprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznym koszcie naprawy.
 10. Najemca odpowiedzialny jest za szkody wobec osób trzecich powstałych na skutek prac prowadzonych przy użyciu wynajętego Przedmiotu Najmu.
 11. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego, udostępnić Przedmiotu Najmu do użytkowania osobie trzeciej, ani go podnająć.
 12. Najemca jest zobowiązany zwrócić Przedmiot Najmu oczyszczony i kompletny w przewidywanym dniu i godz. zwrotu, na  własny koszt (chyba,że umowa stanowi inaczej) .W przypadku zwrotu nieoczyszczonego Przedmiotu Najmu, Najemca zostanie obciążony kosztami czyszczenia określonymi poniżej.
 13. Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie adresu siedziby oraz numerów telefonów kontaktowych.
 14. Najemca pokrywa koszty paliwa we własnym zakresie oraz odpowiada za stosowanie paliwa dobrej jakości.
 15. Zawiadomienie o przedłużeniu najmu i o jego zakończeniu może nastąpić tylko poprzez informacje sms na numer telefonu 605-333-999 lub e-mail na magor@helpmagor.station75.com. Zawiadomienie o przedłużeniu najmu i o jego zakończeniu może nastąpić każdorazowo tylko poprzez wysłanie informacji na numer telefonu lub e -mail w terminie nie późniejszym niż na 5 godz. przed zakończeniem najmu zawartym w umowie.Wynajmujący potwierdzi smsem lub e -mail zgodę na przedłużenie umowy lub jej odmowę.

Czynsz Najmu

 1. Z tytułu korzystania z Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu, wskazanego w umowie, powiększonego o podatek Vat. W przypadku zwłoki z w płatnością czynszu, Wynajmujący nalicza odsetki ustawowe.
 2. Czynsz najmu jest naliczany wg stawki dobowej – 24 godz. Czynsz najmu naliczany jest za cały okres najmu z góry. Okres najmu nie obejmuje prac w niedzielę i święta, chyba, że w Umowie zapisano inaczej. Faktury Vat będą wystawiane na koniec okresu najmu.
 3. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń  Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy najmu, Najemca wpłaca kaucję  w wysokości określonej w umowie, gotówką lub na konto Wynajmującego.
  Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zdaniu wynajmowanego sprzętu w terminie do 7 dni roboczych.
 4. W przypadku szkody komunikacyjnej (pojazdy) następuje przepadek kaucji.
 5. W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu w ustalonym terminie i niezawiadomieniu o przedłużeniu najmu sprzętu, Wynajmujący naliczy karę umowną w wysokości 200% wartości stawki dziennego czynszu za każdy dzień bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu do dnia zwrotu przez Najemcę.

Wypowiedzenie umowy

 1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym,jeżeli Najemca zaniedbuje Przedmiot Najmu, narażając go na utratę lub uszkodzenie, Przedmiot Najmu jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Wynajmujący ma prawo wysłać wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy najmu, a także nakaz zwrotu Przedmiotu Najmu drogą elektroniczną, na wskazany adres. Datę doręczenia dokumentów Najemcy uznaję się za datę wysyłki na adres poczty elektronicznej.
 3. W przypadku gdy Najemca zalega z uregulowaniem płatności na rzecz Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo rozwiązać Umowę Najmu w trybie natychmiastowym i żądać zwrotu Przedmiotu Najmu lub bezzwłocznie odebrać Przedmiot Najmu Najemcy samodzielnie, obciążając Najemcę kosztem transportu.

Dodatkowe opłaty oraz kary umowne netto

 1. Opłata za przekroczenie dobowego limitu pracy Przedmiotu Najmu to 1/8 stawki dobowej czynszu Najmu wynikającej z Umowy Najmu
 2. Opłata za mycie Przedmiotu Najmu od 20 PLN ( maszyny o wadze do 500 kg), 100 PLN  (maszyny o wadze powyżej 500kg). Maszyny silnie zabrudzone –  koszt mycia ustalany jest indywidualnie
 3. Opłata za brak paliwa 20 PLN( maszyny do 500 kg,powyżej 500 kg- 100 PLN + koszt paliwa
 4. Opłata za pracę serwisu 95 PLN za godzinę, Opłata za dojazd serwisu 2,20 PLN /km
 5. Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu 150 PLN + koszty dojazd
 6. Opłata za utratę dokumentów, instrukcji obsługi 300 PLN
 7. Opłata za zużycie noży wertykulatora- nie mniej niż 30 PLN, lub za każdy milimetr 45 PLN
 8. Opłata za zużycie tarczy do asfaltu lub betonu : nie mniej niż 50 PLN, za każdy mm 1 MM- 100 PLN , całkowite zużycie tarczy  – 1000 PLN
 9. Opłata za zużycie tarczy przecinarki stołowej TW-755 -1 MM 240 PLN, nie mniej niż 40 PLN, za każdy milimetr 150 PLN, całkowite zużycie 1500 PLN
 10. Opłata za zużycie noży glebogryzarki HONDA 1 MM 60 PLN, nie mniej niż 40PLN, glebogryzarka HECHT 1MM 35, nie mniej niż 30 PLN
 11. Opłata za zużycie grota ( młoty wyburzeniowe):  każdy 1 MM  12 PLN
 12. Opłata za zużycie łopatek do zacieraczki do betonu – nie mniej niż 35 PLN, całkowite zużycie 190 PLN
 13. Opłata za zużycie talerza do zacieraczki do betonu- nie mniej niż 45 PLN, całkowite zużycie 390 PLN
 14. Opłata za zużycie tarczek Schulze-nie mniej niż 100pln, nie mniej niż 45 PLN, za 1 mm 190 PLN
 15. Opłata za zużycie bieżnika ogumienia: (Bobcat S100) 1 MM 200 PLN, (Bobcat S185) 1 MM 325 PLN
 16. Opłata za zapowietrzenie silnika spowodowane całkowitym opróżnieniem zbiornikiem paliwa 250,00 PLN
 17. Opłata za niezakręcony kranik paliwa 100 PLN
 18. Opłata za palenie tytoniu lub e-papierosów w maszynach i pojazdach wynosi 1000 PLN
 19. Opłata za zniszczenie lub zerwanie plomby 500 PLN (nie dotyczy uzasadnionych przypadków za pisemną zgodą Wynajmującego)

wynajem maszyn oraz sprzętu

kliknij by wynająć

Wynajmujemy maszyny budowlane, maszyny ogrodowe, profesjonalne elektronarzędzia, sprzęt i osprzęt budowlany. 

nasze marki

salon firmowy

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 607 999 943
lub mailowo: sklep@magor.com.pl

Wynajem maszyn

Skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 605 333 999
lub mailowo: magor@magor.com.pl